Menu
Služby Cífer s.r.o.

Autobusová doprava

Od 10.12.2018 sme poskytovateľom autobusovej dopravy. K dispozícii máme 19 miestny autobus značky WV Crafter, ktorý vám ponúkame na zájazdy rôzneho typu v rámci Slovenska, alebo v zahraničí. Neváhajte nás kontaktovať a zajednajte si termín jazdy ešte dnes.

crafter

 

-------------------------------------------------------

 

Prepravný poriadok autobusovej dopravy

 

 

 

 

 

Obsah

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA ............................................................................... 3

ROZSAH AUTOBUSOVEJ DOPRAVY ............................................................... 3

POVINNOSTI DOPRAVCU ................................................................................... 4

ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB ........................................................................... 5

PRÁVA CESTUJÚCEHO ....................................................................................... 6

POVINNOSTI CESTUJÚCEHO............................................................................. 7

OSOBITÉ PRÁVA NIEKTORÝCH CESTUJÚCICH ..........................................7

VYLÚČENIE OSÔB Z PREPRAVY ...................................................................... 8

VZŤAHY CESTUJÚCEHO A VODIČA AUTOBUSU ......................................... 8

KONTROLA CESTOVNÝCH LÍSTKOV V PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE ................................................................................................................. 8

PREPRAVA BATOŽINY CESTUJÚCEHO........................................................... 9

CESTOVNÉ LÍSTKY A BATOŽINOVÉ LÍSTKY V PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ

DOPRAVE ................................................................................................................. 11

PREPRAVA AUTOBUSOVÝCH ZÁSIELOK ..................................................... 13

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V NEPRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ

DOPRAVE ..................................................................................................................................... 14

NÁJDENÉ VECI ...................................................................................................... 14

MIMORIADNE UDALOSTI POČAS PREPRAVY ............................................ 15

REKLAMÁCIA ....................................................................................................... 15

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ............................................................................ 16

 

Čl.1 Základné ustanovenia

 

 1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, domáce zvieratá a autobusové zásielky. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku sú Služby Cífer, s.r.o.. Dopravca je právnická                       osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava.     

 

 1. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny a autobusových zásielok.

 

 1. Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkone vo verejnom záujme.

 

 1. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo využiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 

 1. Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

 

 1. Cenový výmer určuje sadzby obyčajného cestovného a zliav spojených s prepravou cestujúcich.

 

 1. Tento prepravný poriadok spolu s tarifou a cestovnými poriadkami sú obsahom návrhu na uzavretie zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim..

 

Čl. 2 Rozsah autobusovej dopravy

 

 1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu.

 

 1. Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len ”autobusová  linka”), ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku, prípadne cenového výmeru. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok.

 

 1. Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať ako verejnú alebo osobitnú.

 

 1. Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke medzi dvoma alebo viacerými obcami, stanicami, najmä diaľková autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava, prímestská autobusová doprava alebo na území obce mestská autobusová doprava.

 

 1. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na  uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase,  ktorých  dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

 

 1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:

a)   prímestská autobusová doprava, 

 1. diaľková autobusová doprava,
 2. obecná autobusová doprava,

            a nepravidelnú  autobusovú  dopravu.

 

Čl. 3 Povinnosti dopravcu

 

 1. Všeobecné povinnosti dopravcu sú:
  1. vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
  2. zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, a cestujúcich, 
  3. byť poistený pre prípad  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou     osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.

 

 1. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:
  1. vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkone vo  verejnom záujme po celý čas ich platnosti,
  2. prepravovať cestujúcich podľa cenového výmeru a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok,
  3. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny,
  4. starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené smerovými tabuľami, 
  5. starať sa , aby priestor pre cestujúcich vrátane schodíkov bol udržiavaný v čistote,
  6. zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,
  7. zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,
  8. zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,
  9. postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a  o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a  o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
  10. vytvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne  a zrakovo postihnutých  osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy starým ľuďom a matkám s malými deťmi,
  11. označiť každý autobus na autobusovej linke údajom  cieľovej (výstupnej) zastávky, 
  12. ak zdržanie vozidla v zastávke trvá viac ako 5 minút oproti cestovnému poriadku, informuje o tom vodič autobusu,
  13. zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku, cestovného poriadku a cenového výmeru, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich na miestach prístupných verejnosti a podľa možnosti aj v autobusoch,
  14. zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o jednotlivých spojoch a ich odchode a trvale ich udržiavať, 
  15. informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a cenového výmeru, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité  vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe  zmeny, inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie,
  16. zabezpečiť, aby vodič autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možností  prestupu na  inú autobusovú linku,
  17. potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20 minút, ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie na východiskovej zastávke, nácestnej zastávke, a ak to nie je možné, v sídle dopravcu. 

 

 1. Pri nedostatku miesta vo vozidle dopravca je:
  1. povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej cestovný poriadok  zabezpečuje prednostnú prepravu, napr. žiakov cestujúcich do školy a späť a pod.,
  2. oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným prostriedkom.

     

Prednostné právo na prepravu neplatí, ak  je už autobus plne obsadený.

4.  V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

 

    5. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.                                                             

 

 Čl. 5 Práva cestujúceho

 

 1. Cestujúci má právo:
  1. na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, 
  2. na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a drobných domácich zvierat tým istým autobusom,
  3. požadovať od vodiča autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

 

 1. Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca  naň  právo, 

 

 1. Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spôsobom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky.

 

 1. Oprávnenie podľa odseku 3 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cieľovej prípadne východiskovej zastávky prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie dopravcu, ktoré ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň.

 

 

 1. Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa odseku 3 alebo 5, má právo len na vrátenie zaplateného  cestovného.  

 

 1. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431) 

 

 

 

 

 

Čl. 6 Povinnosti cestujúceho

 

 1. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu  určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča autobusu. 

 

 1. Cestujúcim nie je dovolené
  1. prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
  2. hlučno sa správať vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu ),
  3. vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
  4. fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich ,
  5. nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,
  6. zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

 

 1. Ďalej je cestujúci povinný
  1. poslúchnuť pokyny a príkazy vodiča autobusu alebo revízora, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich  a plynulosti cestnej premávky,
  2. nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič autobusu dá na to pokyn, nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno  iba na pokyn vodiča autobusu,
  3. zaplatiť cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote a na výzvu vodiča autobusu alebo revízora sa preukázať platným cestovným lístkom a zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady za poškodenie alebo za znečistenie autobusu.

 

Čl. 7 Osobité práva niektorých cestujúcich

 

 1. Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.

 

 1. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie. Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako  je pre nich vyhradených miest, vodič je oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobité práva neprislúchajú, aby sa postavil a uvoľnil miesto na sedenie. Vodič tak koná so zreteľom na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave osôb.

 

 1. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie. Dopravca nezodpovedá za zdravotné problémy a ich prípadné následky nezavinené prevádzkou autobusu, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prepravy cestujúceho – držiteľa preukazu ZŤP–S, ktorý cestuje bez sprievodcu.

 

 1. Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú miesta na sedenie vo vozidle plne obsadené, cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom môže zaujať len jedno miesto, kedy majú cestujúci právo na bezplatnú prepravu spolucestujúcich detí. 

 

Čl. 8 Vylúčenie osôb z prepravy

 

 1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

 

 1. Vodič autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť:
  1. osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu podľa tohto prepravného poriadku,
  2. osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných  cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

 

 1. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mimo obvodu obce je neprípustné.

 

 1. Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného.

Čl. 9 Vzťahy cestujúceho a vodiča autobusu

               

 1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči vodičovi autobusu disciplinovane, a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

 

 1. Vodič autobusu dáva cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej  prepravy.

 

Čl. 10 Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

               

 1. Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať vodič autobusu alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným odznakom (ďalej len ”oprávnená osoba”).

 

 1. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne preukaz na zľavu cestovného.

 

 1. Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba zaplatiť cestovné a úhradu vo výške najviac do stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav. Obyčajné cestovné pre účely výpočtu uvedenej úhrady je obyčajné  cestovné z východiskovej zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného cestovného lístka.

 

 1. Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť sumy podľa ods. 3, je povinný preukázať sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

 

Čl. 11 Preprava batožiny cestujúceho

 

 1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca  spoločne s cestujúcim  pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.

 

 1. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim  pod jeho dohľadom v odkladacom priestore nad sedadlom.

 

 1. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla na ktorú  cestujúci nemá možnosť dohliadať.

 

 1. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené na ich prepravu.

 

 1. Z prepravy sú vylúčené:
  1. veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
  2. nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobité predpisy,
  3. veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
  4. veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
  5. batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 30 kg,
  6. dopravca si obmedzuje zodpovednosť za cestovnú batožinu do sumy 330 €.

 

 1. Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

 

 1. Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje, štvorkolesový detský kočík s dieťaťom. Na prepravu sú pripustené  iba  kočíky s dieťaťom, pokiaľ to prevádzkové pomery na linke dovoľujú, aj kočíky prázdne, mimo priestoru pre cestujúcich. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. 
 2. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

 

 1. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Za prepravu zvieraťa sa platí dovozné. 

 

 1. Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

 

 1. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží  pokiaľ sú v prepravnom obale  (púzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu.

 

 1. Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny, mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny.

 

 1. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

 

 1. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo vykladaní batožiny primeranú pomoc.

 

 1. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodiča a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

 

 1. Dovozné za batožiny nie je regulované cenovým výmerom, jeho výšku si stanovuje každý dopravca samostatne. Hmotnosť a rozmery batožiny pre účely určenia výšky dovozného si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním alebo odhadom.

 

 1. Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie.

 

 1. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

 

 1. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou , sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

 

 1. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

 

 1. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.

 

 1. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

 

 1. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac  však do výšky 330 € za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.

 

Čl. 12 Cestovné lístky a batožinové lístky v pravidelnej autobusovej doprave

 

 1. V pravidelnej autobusovej  preprave sa použijú cestovné lístky pre jednotlivú cestu

 

 1. Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musí byť zrejmá výška cestovného a údaje umožňujúce podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

 

 1. Cestovný lístok pre jednu cestu platí na deň, úsek a spoj.

 

 1. Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpiť cestovný lístok inej osobe. 

 

 1. Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný ak:
  1. je poškodený alebo zašpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, 
  2. cestujúci nedodržal podmienky určené pre jeho použitie.

 

 1. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavu cestovného.

 

 1. Právo na zľavu cestovného preukazuje cestujúci vodičovi preukazom na zľavu.

 

 1. Cestujúci  musí mať pri sebe platný cestovný lístok po  celý čas prepravy i v okamihu vystúpenia z  vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla, je povinný ho  bez vyzvania predložiť na nahliadnutie a predloží zároveň preukaz na zľavu cestovného. Cestovné lístky sa nesmú predkladať na nahliadnutie zložené alebo vložené do nepriehľadných obalov alebo inak nečitateľné.

 

 1. Cestovný lístok vydáva vodič. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla  je  povinný si bez vyzvania lístok zakúpiť.

 

 1. Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom zo zastávky, do ktorej mal platný cestovný lístok, je povinný si bez vyzvania zaobstarať cestovný lístok na ďalšiu cestu, a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky. 

 

 1. Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku použitého spoja.

 

 1. Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku, na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie zreteľ.

 

 1. Za stratu cestovného lístka sa  náhrada neposkytuje. 
 2. Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina za ktorú sa platí dovozné, alebo ak tak určí dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok pri prevzatí batožiny na prepravu, a táto skutočnosť sa vhodným spôsobom vyznačí na batožine.

 

 1. Na každý kus cestovnej batožiny musí byť  vydaný osobitný batožinový lístok.

 

 1. Vodič vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, na ktorej je vyznačené, že na ňu bol vydaný batožinový lístok,

prípadne jeho časť znehodnotí.

 

 1. Dovozné za batožiny za účtuje paušálne za každý kus batožiny  podľa platnej tarify (Príloha 1).

 

Čl. 13 Preprava autobusových zásielok

 

 1. Pri pravidelnej verejnej preprave osôb môžu sa prijať na prepravu zásielky, s ktorými sa osoby podávajúce ich na prepravu zároveň neprepravujú (autobusové zásielky).

 

 1. Autobusové zásielky musia vyhovovať podmienkam ustanoveným čl. 11 pre prijatie vecí ako batožiny s odchýlkou, že celková váha súčasne podávaných zásielok je obmedzená, na prepravu sa prijímajú len pokiaľ je miesto vo vozidle a ak ich preprava neohrozuje bezpečnosť prevádzky.

 

 1. Autobusové zásielky sa prepravujú len zo zastávok a do zastávok tej istej autobusovej linky. Dopravca  môže vylúčiť prepravu na niektorých linkách alebo spojoch alebo ju obmedziť, najmä čo do hmotnosti a rozmerov zásielok.

 

 1. Preprava autobusových zásielok sa neobjednáva. Prepravná zmluva vzniká prevzatím autobusovej zásielky na prepravu.

 

 1. Dokladom o prevzatí autobusovej zásielky na prepravu a o splnení prepravnej zmluvy je cestovný lístok.

 

 1. Dovozné sa platí v hotovosti pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ pri preberaní cestovného lístka  je povinný sa presvedčiť, či výška dovozného zodpovedá sume, ktorú zaplatil.

 

 1. Každý kus autobusovej zásielky musí byť riadne označený adresou prijímateľa i odosielateľa a zastávkou určenia podľa cestovného poriadku.

 

 1. Odosielateľ je povinný zabezpečiť prevzatie zásielky prijímateľom v zastávke určenia priamo pri vozidle, a to ihneď pri jeho príchode. Dopravca vydá autobusovú zásielku v zastávke určenia osobe, ktorá sa o jej vydanie pri vozidle prihlásila. Dopravca nie je povinný preskúmať oprávnenosť prijímateľa na odber zásielky. Prijímateľ je povinný na vyzvanie dopravcu preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

 

 1. Autobusové zásielky, ktoré sa podľa predchádzajúcich ustanovení neodobrali, je dopravca oprávnený zlikvidovať najskôr po uplynutí piatich kalendárnych dní po písomnom (faxom) upozornení odosielateľa o zamýšľanej likvidácii.

 

 1. Pre prepravu autobusových zásielok opakujúcich sa za rovnakých podmienok (napr. novín, filmov) môžu sa medzi dopravcom a prepravcom dohodnúť odchýlky od predchádzajúcich ustanovení.

 

Čl. 14 Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

 

 1. Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

 

 1. Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

 

 1. Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti dopravnej licencie.

 

 1. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

 

Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane dopravcu je to napr.  dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej

 

 1. prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

 

 1. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

 

 1. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacích  cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania  na miesto pristavenia a späť.

 

Čl. 15 Nájdené veci

 

 1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

 

 1. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

 

 1. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie 0,5 €  za  každý deň. 

 

 1. Dopravca má právo zlikvidovať veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci nebezpečnej povahy

alebo o veci ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dňa kedy boli nájdené.

 

Čl. 16 Mimoriadne udalosti počas prepravy

 

 1. Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:
  1. poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
  2. urobiť vhodné opatreniam, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
  3. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

 

 1. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.

 

Čl. 17 Reklamácia

 

 1. Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo  na  súde.
 2. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený:
  1. v pravidelnej doprave  osôb cestujúci, 
  2. v nepravidelnej doprave  osôb objednávateľ prepravy.

 

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného 

 

 1. Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

 

 1. Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov:
  1. ak ide o objednávateľa v nepravidelnej doprave  osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať,
  2. ak ide o odosielateľa autobusovej zásielky, odo dňa prevzatia zásielky na prepravu, a ak ide o prijímateľa, odo dňa vydania zásielky,
  3. od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch.

 

 1. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.

 

 

 

 

 

Čl. 18 Záverečné ustanovenia

 

 1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

 

 1. Tento prepravný poriadok je účinný dňom 1. novembra 2012

 

 1. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

 

 1. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho

zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

 

  V Cíferi 10.12.2018

 

 

 

 

 

 

O nás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obec Cífer

erb OBEC CÍFER
Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer
logo

Kúpalisko Pác

Logo-kupaliska-banner-na-web2

Sme tu pre vás