Obsah

Zverejňované dokumenty

Zmluvy

zmluva o dielo - strecha objektu KD Cífer.pdf

zmluva o dielo - strecha objektu KD Cífer.pdf

zmluva o dielo - strecha objektu KD Cífer.pdf 04.02.2020

Zmluva CS

Zmluva CS - pokladka asfaltobetonu.pdf

Zmluva CS - pokladka asfaltobetonu.pdf 04.02.2020

Kupalisko Pac

Zmluv ao dacasnom prideleni izamestnancov na vykon prace u ineho zamestnavatela Skolska Jedalen Kupalisko Pac.pdf

Zmluv ao dacasnom prideleni izamestnancov na vykon prace u ineho zamestnavatela Skolska Jedalen Kupalisko Pac.pdf 04.02.2020

Algeco

Najomna zmluva kontajnerov Algeco.pdf

Najomna zmluva kontajnerov Algeco.pdf 04.02.2020

Algeco

Najomna zmluva Algeco obec.pdf

Najomna zmluva Algeco obec.pdf 04.02.2020

Semmel Rock Stein

Kupna zmluva Semmel Rock Stein design dlazby.pdf

Kupna zmluva Semmel Rock Stein design dlazby.pdf 04.02.2020

Kávomaty

Kupna zmluva kavomaty.pdf

Kupna zmluva kavomaty.pdf 04.02.2020

Semmelrock

Kupna zmluva 18{2018 Semmelrock.pdf

Kupna zmluva 18{2018 Semmelrock.pdf 04.02.2020

Semmelrock

Dohoda o zasielani faktur elektronicky Semmelrock.pdf

Dohoda o zasielani faktur elektronicky Semmelrock.pdf 04.02.2020

Faktúry 2016-2017

1.pdf 05.04.2019

Faktúry 2019

Exp2EMail6587261.pdf 05.04.2019

faktúry 2018

Exp2EMail4619445.pdf 05.04.2019

Faktúry 2018

Exp2EMail4619444.pdf 05.04.2019

Faktúry 2019

Exp2EMail6587262.pdf 05.04.2019

Faktúry 2017

3.pdf 05.04.2019

Faktúry 2018+2019

Exp2EMail4619443.pdf 05.04.2019

Faktúry 2018

Exp2EMail4619442.pdf 05.04.2019

Faktúry 01.-03.2019

Exp2EMail74725601.pdf 05.04.2019

Faktúry 31.12.2016-03.2017

4.pdf 05.04.2019

Faktúry 8-10.2017

2.pdf 05.04.2019

Stránka